2 min read

Heving av hestekjøp

Heving av hestekjøp

Utgangspunktet i norsk rett er at avtaler skal holdes. Det er likevel i noen tilfeller behov for å oppstille unntak fra denne regelen. Et av disse unntakene er heving av kjøpet. Heving kan kreves dersom det foreligger en vesentlig mangel ved tingen. Ved kjøp av hest reguleres adgangen til heving eller andre misligholdsbeføyelser av Kjøpsloven og Forbrukerkjøpsloven.

Heving av et kjøp innebærer at begge parterts plikt til å oppfylle kjøpet faller bort. Dersom kjøpet er helt eller delvis oppfylt, skal det mottatte kreves tilbakeført.

 

Det kreves at det foreligger en mangel ved hesten

Heving av et kjøp er betinget av at det foreligger en mangel ved hesten. Utgangspunktet for mangelsvurderingen er avtalen mellom partene. Dersom hestens reelle tilstand ikke samsvarer med det som er avtalt mellom partene, foreligger det en mangel ved hesten. Dersom ikke annet følger av avtalen vil utgangspunktet for vurderingen være de formål som tilsvarende ting vanligvis brukes til, eller et bestemt formål som selgeren var kjent med på kjøpstidspunktet. Om hesten ikke passer til de formål som nevnt, vil den kunne ha en kjøpsrettslig mangel.

Det er ikke uvanlig at det er tatt forbehold i kjøpekontrakten om at hesten selges «som den er». Dette medfører ikke uten videre at kjøper står uten reklamasjonsrett. Det må tas utgangspunkt i de opplysninger som selgeren har gitt om tingen, og deretter foretas en vurdering av om eller de opplysninger om vesentlige forhold ved tingen som selgeren har forsømt å gi selgeren. Dersom hesten er i vesentlig dårligere stand enn det kjøperen hadde grunn til å regne med etter kjøpesummens størrelse og forholdene ellers, vil det også kunne utgjøre en kjøpsrettslig mangel til tross for at hesten er solgt «som den er».

For å kunne kreve heving, er det ikke tilstrekkelig at det foreligger en mangel ved hesten. Mangelen må utgjøre et vesentlig kontraktsbrudd, jf. kjøpsloven 39. Dette innebærer at terskelen for å kunne heve et kjøp er høyere enn for å kreve andre misligholdsbeføyelser. Ved forbrukerkjøp kreves det at mangelen ikke er uvesentlig, jf. forbrukerkjøpsloven § 32. Det stilles dermed ikke like strenge krav til mangelens alvorlighet som det gjør etter kjøpsloven. Dette begrunnes i at det ved forbrukerkjøp ikke er likevekt mellom partene slik det er i kjøpsloven, og at det derfor er behov for å verne om den svakere part i større grad. 

Det kan være verdt å merke seg at heving er en inngripende overfor selger og at du kun har rett til å heve i de tilfeller hvor tiltak som prisavslag, omlevering, retting eller erstatning ikke er tilstrekkelig. 

Reklamasjon 

Foreligger det en mangel må kjøper fremme reklamasjonskrav til selger innen to år fra kjøpstidspunktet, samt innen rimelig tid fra du oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

Rettshjelpsdekning

Det er viktig å være klar over at innboforsikringen har rettshjelpsdekning i forbindelse med advokathjelp. Rettshjelpsdekning vil kunne dekke advokatkostnader opp mot et begrenset beløp i forsikringssum eller i tvistesum. Normalt vil forsikringsselskapet dekke opptil kr 100 000,-, hvor de dekker 80 % av advokatkostnadene, mens kjøper står ansvarlig for 20 % i tillegg til en fast egenandel som vanligvis er ca. kr 4 000 til kr 6 000. 

Trenger du bistand? 

Advokatfirmaet Molteberg Nilsen har lang erfaring innen heving av hestekjøp. Ta gjerne kontakt for en kort og uforpliktende samtale dersom du har spørsmål eller har behov for veiledning

Bruk advokat i kjøpstvister ved kjøp av hest

Bruk advokat i kjøpstvister ved kjøp av hest

Advokatfirmaet Molteberg Nilsen har spesialisert seg på problemstillinger rundt kjøp og salg av hest. Våre advokater har bred erfaring og god...

Read More
Slik håndterer du tvister ved kjøp og salg av hest

Slik håndterer du tvister ved kjøp og salg av hest

Hvordan håndtere en tvist ved kjøp og salg av hest: En trinn-for-trinn-guide

Read More
Kjøp av hest - hva er viktig å huske på?

Kjøp av hest - hva er viktig å huske på?

Vi som advokater som bistår i tvister som gjelder hest, ser ukentlig at det ved kjøp av hest blir tatt kjappe løsninger som kan få store følger i...

Read More