Kundehistorier

Hesteeiere som har fått hjelp av Hesteadvokaten

Med hjelp fra Hesteadvokaten fikk kjøper hevet kjøpet av travhesten

Vår klient hadde kjøpt en ung travhest som skulle brukes til løp. Han hadde fått opplysninger om at hesten var helt frisk og ikke hadde noen skader. Dette var ikke riktig, da det viste seg at hesten var halt og hadde forkalkninger på leveringstidspunktet.

Hesteadvokaten tok derfor kontakt med selger og rettet et hevingskrav mot dem. Med hjelp fra oss fikk vår klient hevet kjøpet hesten og tilbakeført hele kjøpesummen.

Hesteadvokaten bistod selger med å avvise kravet fra kjøper

Noen måneder etter at vår klient hadde solgt en 12 år gammel hest, mente kjøper at hun kunne heve kjøpet av hesten. Hesteadvokaten bistå selger med å avvise hevingskravet fra kjøper. For å kunne heve kjøpet måtte det foreligge en vesentlig mangel. Det er ikke kjøperens subjektive forventninger som er avgjørende, men det kjøperen etter en objektiv vurdering kunne forvente ut fra vilkårene og omstendighetene rundt kjøpet av hesten. I denne saken hadde hesten ikke en mangel og kjøper kunne derfor ikke hevet kjøpet.

Fikk tilbakeført hele kjøpesummen på 200.000 selv om den var «solgt som den er»

Vår klient kjøpte en spranghest som skulle brukes til konkurranser, men to måneder etter kjøpet ble hesten halt. Det viste seg at selger var klar over at hesten hadde problemer med beina og hadde tilbakeholdt vesentlige opplysninger ovenfor vår klient. Det var heller ingen tvil om at hesten var i vesentligere dårligere stand enn det vår klient hadde grunn til å regne med, etter kjøpesummens størrelse og forholdene rundt kjøpet.

Med hjelp fra Hesteadvokaten fikk vår klient hevet kjøpet av spranghesten og tilbakeført hele kjøpesummen. Ettersom vår klient hadde innboforsikring, fikk han dekket store deler av advokatkostnadene.

Med hjelp fra Hesteadvokaten vant klienten rettsaken

Selv om klienten hadde et anerkjent advokatfirma til å representere henne, bisto Hesteadvokaten til å vurdere saken og komme med kommenterer/bemerkninger i saken. Ettersom Hesteadvokaten har erfaring med hestesaker/hester, var klienten veldig fornøyd med at vi bisto i saken som hestekyndig advokat. Saken omhandlet en helfôrhest, der spørsmålet var tolkning av hva som hadde blitt avtalt. Vår klient vant saken og i dommen uttaler blant annet dommeren at saken var klar.

Hesteadvokaten ser at flere av tvistene kunne vært løst, hvis det hadde blitt skrevet en utfyllende kontrakt og som begge parter må forholde seg til. Vi anbefaler derfor å utarbeide utfyllende kontrakter i hvert enkelt tilfelle og vi bistår gjerne med dette

Med hjelp fra hesteadvokaten fremsatte kjøper et hevings- og erstatningskrav

Kort tid etter at vår klient hadde kjøpt en spranghest, oppdaget han at kjøper hadde tilbakeholdt vesentlige opplysninger angående hestens helseproblemer. Kjøper hadde fått opplysninger om at hesten var helt frisk, og at den bare hadde vært halt en gang. Det viste seg imidlertid at hesten slet med magesår og hadde vært halt på flere bein. Etter grundige undersøkelser fra spesialist ble det også påvist at hesten hadde påbegynnende hovsenebetennelse. Med hjelp fra hesteadvokaten ble det fremsatt et hevings- og erstatningskrav, ettersom hesten ikke var frisk på kjøpstidspunktet og kjøper hadde tilbakeholdt vesentlige opplysninger om hesten.

Hesteadvokaten bisto med å avvise hevingskrav fra advokat

Etter salget av en 12 år gammel hest, fikk vår klient et brev fra en advokat som bisto kjøper med å fremsette et hevingskrav. Hesteadvokaten bistå selger med å avvise hevingskravet fra advokaten, ettersom kjøper selv hadde tatt en risiko ved å kjøpe hesten. Det fremgikk både av salgsannonsen og kjøpskontrakten at hesten hadde blitt operert i forkoden og hadde en liten røntgenforandring i hasen. Kjøper fikk også oversendt alle veterinærjournaler før kjøpet ble gjennomført. Imidlertid ønsket kjøper ikke å gjennomføre en omfattende veterinærundersøkelse av hesten, selv om selger oppfordret til undersøkelsene. På bakgrunn av dette hadde hesten ikke en mangel på kjøpstidspunktet og kjøper kunne ikke heve kjøpet av hesten.

Med hjelp fra Hesteadvokaten avviste vi hevingskravet fra kjøper

Vår klient solgte en hest til kjøper, uten at kjøper ønsket å se hesten eller at det ble gjennomført veterinærundersøkelser før kjøpet. Etter kjøpet bestemte kjøper likevel å gjennomføre en veterinærundersøkelse, der det ble oppdaget at hesten hadde noen mindre helseproblemer. Kjøper ønsker dermed å heve kjøpet. Med hjelp fra Hesteadvokaten ble hevingskravet avvist. Bakgrunnen for at det ikke forelå en mangel ved hesten, var fordi at disse helseproblemene ville kjøper ha oppdaget hvis hun prøvde hesten og det ble foretatt en veterinærundersøkelse før kjøpet. Kjøper hadde dermed selv tatt en risiko ved kjøpet av hesten, og det forelå dermed ikke en mangel ved hesten.

Hesteadvokaten avviste forlikstilbudet fra advokat

Hesteadvokaten bisto selger med å avvise forlikstilbudet fra kjøpers advokat. Kjøper ønsket å heve kjøpet av hesten, ettersom hun mente hesten hadde adferdsproblemer. Selger hadde før kjøpet gitt opplysninger om at de solgte en krevende hest, som trengte en rolig, bestemt og trygg rytter. En må forvente at en krevende hest, kan teste nye ryttere ved for eksempel å bukke. Før kjøpet prøvered også kjøper hesten. Det er lagt til grunn i rettspraksis at det kan være vanskelig å nå frem med et hevingskrav for hestens adferdsproblemer, ettersom hestens adferd kan forverres med nytt miljø. Dette kan blant annet skyldes ny rytter eller annen treningsstil. På bakgrunn av dette forelå det ikke en mangel ved hesten på kjøpstidspunktet, og kjøper kunne derfor ikke heve kjøpet av hesten.

Hesteadvokaten bisto med utarbeidelse av forliksklage til Forliksrådet

Vår klient inngikk med selger en kjøpskontrakt, der det tydelig fremgikk at hesten ble kjøpt på prøve i tre måneder. Ettersom hesten ikke var egnet eller passet til kjøper, ønsket hun å tilbakelevere hesten som avtalt. Selger ønsker ikke å ta tilbake hesten eller tilbakebetale kjøpesummen, og misligholdt derfor avtalen som var inngått. På bakgrunn av dette bisto Hesteadvokaten kjøper med å utarbeide en forliksklage til Forliksrådet.

Kjøper ønsket at Hesteadvokaten hjalp daværende advokat

Ettersom Hesteadvokaten er spesialister på hestesaker, ønsket kjøper at vi hjalp henne med å vurdere saken ut ifra vår ekspertise. Det fremgikk av dokumentasjonen at vår klient hadde tatt ut stevning til tingretten, ettersom hennes daværende advokat mente hun hadde grunnlag for å heve kjøpet av hesten. Bakgrunnen for hevingskravet var at kjøper hadde sagt at hennes formål med kjøpet var at hun trengte en trygg og rolig hest, som hun kunne starte i sprangklasser opp til 120 cm. I dette tilfellet hadde selger gitt feilaktige opplysninger om hesten, som medførte at Hesteadvokaten mente det forelå en kjøpsrettslig mangel.

Med hjelp fra Hesteadvokaten trengte ikke selger ta tilbake hesten

Hesteadvokaten bisto selger med å avvise hevingskravet fra kjøper. I denne tvisten kunne både selgers hovslager og veterinær dokumentere at hesten ikke hadde problemer med høvene eller var halt på kjøpstidspunktet. Vår klient hadde heller ikke tilbakeholdt opplysninger om hesten. Det forelå derfor ikke et vesentlig kontraktsbrudd som ga kjøper rett til å heve kjøpet av hesten. Med bistand fra Hesteadvokaten trengte selger ikke ta tilbake hesten eller tilbakebetale kjøpesummen.

Kjøper vant saken, slik at selger måtte tilbakebetale hele kjøpesum og betale erstatning for utgiftene kjøper hadde hatt ved kjøpet av hesten

I denne saken bisto Hesteadvokaten med å fremsette en forliksklage til Forliksrådet. Bakgrunnen for forliksklagen var at hesten hadde vært halt i flere år før salget, uten at selger hadde informert om dette. Hestens helsetilstand gjorde også at hesten ikke kunne brukes til sitt formål, som var sprangridning. På bakgrunn av dette ble det inngått forlik, der selger tilbakebetalte kjøpesummen for hesten, samt betalte utgiftene kjøper hadde hatt ved hesten.

Hesteadvokaten vurderte om selger ville kunne nå frem med en anke til lagmannsretten

Hesteadvokaten vurderte om selger ville kunne nå frem med en anke til lagmannsretten. Ut ifra dokumentasjonen mente vi at det forelå en mangel på kjøpstidspunktet, og at selger derfor ikke ville vinne saken i lagmannsretten. Hesteadvokaten la også til grunn at det alltid er en risiko ved å anke saken, samt at vi ikke kunne forutse om lagmannsretten vil samtykke til at anken skal bli behandlet eller hvordan saken utspille seg. Etter anbefalinger fra Hesteadvokaten anket ikke selger saken til lagmannsretten.

Hesteadvokaten vurderte om kjøper ville nå frem med hevingskravet av hesten

Hesteadvokaten bisto selger med å vurdere om kjøper ville nå frem med hevingskravet av hesten. For å kunne heve kjøpet av hesten, måtte det foreligge en mangel som medførte et vesentlig kontraktsbrudd. Vurderingen ble vurdert ut fra en skjønnsmessig helhetsvurdering, der kjøpskontrakten og forholdene omkring kjøpet var sentralt. Ettersom det forelå grundige veterinærundersøkelser før kjøpet og selger hadde informert kjøper om tidligere skader hos hesten, mente vi at kjøper ikke ville nå frem med kravet. På bakgrunn av dette bisto hesteadvokaten med å avvise hevingskravet fra kjøper.

Med bistand fra Hesteadvokaten avviste vi advokatens hevingskrav for kjøper

Selger tok kontakt med Hesteadvokaten da han fikk et prosessvarsel fra advokat som representerte kjøper. Advokaten mente at ponnien hadde en mangel på kjøpstidspunktet, som gjorde at hennes klient kunne heve kjøpet. Dette mente vi ikke medførte riktighet, ettersom ponnien var frisk på kjøpstidspunktet. Det fremgikk blant annet av dokumentasjon fra HorsePro at kjøper hadde startet flere sprangklasser med ponnien de siste månedene. På bakgrunn av dette mente vi at ponnien ikke var halt på kjøpstidspunktet, slik at det forelå en mangel på kjøpstidspunktet. Uansett mente hesteadvokaten at kjøper hadde reklamert for sent, slik at hun ikke kunne kreve heving eller erstatning for ponnien.

Hesteadvokaten bisto med å fremsette krav om prisavslag

Kjøper fikk opplysninger om at hesten var frisk da hun kjøpte den og at det var en hest med mye potensiale, som hun kunne bruke til kjøring og dressur. I ettertid viste det seg at tidligere eier hadde tilbakeholdt vesentlige opplysninger om hestens helsetilstand. I dette tilfellet kunne hesten bli behandlet, men det ville påløpe betydelige veterinærkostnader. På vegne av kjøper fremsatte hesteadvokaten krav om prisavslag.

Med hjelp fra hesteadvokaten krevde klient fullt eierskap til en travhest og et fremtidig føll

I denne saken bisto vi klient med å tolke en inngått avtale for eierskapet for en travhest. Ettersom avdøde var syk, inngikk han en avtale med vår klient vedrørende overtakelse av en hest med kommende føll. Hesteadvokaten bisto derfor med å fremsette krav til dødsbo om fullt eierskap til hoppen og hennes kommende føll.

Med hjelp fra hesteadvokaten vant vår klient saken i forliksrådet

I denne saken kjøpte kjøper en ponni med forbehold om at ponnien ikke skulle ha utslag på bøyeprøvene ved veterinærundersøkelsen. Kort tid etter kjøpet ble det gjennomført bøyeprøver, hvor ponnien var to grader halt på frembeinet. På bakgrunn av dette fremsatte Hesteadvokaten et hevingskrav til selger, der vi krevde heving og erstatning i forbindelse med kjøpet av ponnien. Ettersom selger avviste kravet, utarbeidet vi en forliksklage til Forliksrådet. Hesteadvokaten fikk fullt medhold i forliksrådet, slik at kjøper måtte tilbakebetale kjøpesummen for ponnien og betale erstatning for utgiftene kjøper hadde hatt.

Hesteadvokaten bisto kjøper med å inngå forlik

Kort tid etter at vår klient kjøpte en hest, viste det seg at selger hadde tilbakeholdt vesentlig informasjon. Kjøper fikk opplysninger om at hesten var frisk, og at det nylig hadde blitt gjennomført en veterinærundersøkelse som ikke ga anmerkninger på beina. Det viste seg imidlertid at dette ikke stemte. Kun fem dager før kjøpet hadde hesten fått bøyeutslag på 1 grad halthet. Med hjelp fra Hesteadvokaten ble det inngått forlik, der selger måtte tilbakebetale hele kjøpesummen og dekke erstatning for fôr og skoing.

Hesteadvokaten bisto med å utarbeide hestekontrakt for klient

I forbindelse med at Hesteadvokaten fikk hevet et hestekjøp for en klient, utarbeidet vi også ny hestekontrakt for kjøp av en ny hest mellom kjøper og selger. I vår arbeid som hesteadvokaten ser vi hvor viktig det er med en utfyllende og ordentlige kontrakter. Dersom det blir en tvist mellom partene, vil kontrakten kunne være avgjørende for om en vil kunne vinne frem med sitt krav. Det lønner seg alltid å ha en kontrakt som er utformet etter hesten sin helsetilstand, slik at det er dokumentert hva som har blitt avtalt og hvilke eventuelle merknader det er til hestens egenskaper.

Hesteadvokaten bisto med å fremsette krav om heving av spranghest

Vår klient kjøpte en spranghest for kr 190 000, med det formål at hennes datter skulle starte høye sprangklasser. Kort tid etter kjøpet ble det oppdaget av hesten var halt og ikke kunne brukes til sprangridning. Ettersom mangelen medfører at hesten ikke kan brukes til det formålet hesten ble kjøpt til og ikke svarte til de opplysninger selger har gitt, forelå det et vesentlig kontraktsbruddsom ga hevingsrett etter kjøpsloven.

Hesteadvokaten fremsatte et prisavslag for en konkurransehest fra Sverige

Med hjelp fra Hesteadvokaten fremsatte kjøper et prisavslag for en konkurransehest fra Sverige. Kort tid etter kjøpet ble hesten halt. Det viste seg at hesten hadde slitt med seneskade gjennom flere år, uten at selger hadde informert om dette. Ettersom hesten måtte behandles og det var svært usikkert om hesten ble frisk, ble det framsatt et prisavslag tilsvarende SEK 80 000.

Hesteadvokaten sendte inn forliksklage på vegne av kjøper

Kjøper fikk informasjon at om hesten var helt frisk og at den ikke hadde blitt behandlet for noen sykdommer eller skader. Dessverre hadde hesten patellaopphaking på begge bakbeina, noe som gjorde at den ikke kunne brukes som konkurransehest. Med hjelp fra Hesteadvokaten ble det sendt inn forliksklage, der vi krevde heving og erstatning i forbindelse med kjøpet av hesten.

Hesteadvokaten bistå med forliksklage for klient

Vår klient kjøpte en hest, som skulle brukes til sprang- og dressurridning. Etter kjøpet viste det seg at selger hadde gitt mangelfulle opplysninger om hesten. Hesten hadde en kronisk degenerativ leddsykdom, som gjorde at den ikke kunne brukes til sitt formål. Hesteadvokaten fremsatte en forliksklage, der vi krevde at selger skulle tilbakebetale kjøpesummen og dekke utgifter kjøper hadde hatt.

Besøksadresse: Slemdalsveien 1, 0369 Oslo
Postadresse: Postboks 5494 Majorstuen, 0305 Oslo

Tlf: +47 468 07 761
E-post: post@advokatmn.no
advokatmn.no

Som profilert i:

Vi er kåret til:

Jeg vil gjerne vurdere saken din!

Fyll ut skjemaet og vi tar uforpliktende kontakt:
Thea Urkedal
Advokatfullmektig